Popeth SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD am y LEPRECHAUN Gwyddelig

Popeth SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD am y LEPRECHAUN Gwyddelig
Peter Rogers

Y leprechaun yw un o symbolau mwyaf poblogaidd lwc. Eisiau gwybod popeth sydd i'w wybod am y leprechaun? Darllenwch ymlaen.

Un o'r symbolau lwc dda mwyaf poblogaidd ac annwyl yw'r leprechaun. Mae'r symbol lwc dda hwn yn gysylltiedig â Dydd San Padrig ac Iwerddon. Mae leprechauns yn fath o dylwyth teg sy'n ymdebygu i hen ŵr tua dwy droedfedd o daldra.

Yn ôl y chwedl, mae leprechauns yn anghyfeillgar ac yn ddiflas. Maen nhw'n gwneud sgidiau ac yn byw ar eu pen eu hunain.

Gall leprechauns fod yn greaduriaid cas, chwantus, fympwyol y gall eu hud wneud argraff fawr arnoch chi, ond eich lladd chi os methwch â'u plesio.

Yn flaenorol, roedd leprechauns yn gwisgo dillad coch, ond newidiodd hynny yn yr 20fed ganrif. Nawr, maen nhw wedi'u gwisgo mewn gwyrdd, fel y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu hadnabod y dyddiau hyn.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod popeth sydd i'w wybod am y leprechaun Gwyddelig.

A yw leprechauns yn go iawn?

Credyd: Facebook / @nationalleprechaunhunt

Mae'r leprechaun yn gymeriad o fytholeg Wyddelig. Fodd bynnag, yn ôl yr hen chwedlau Gwyddelig, mae'r leprechaun yn real ac i'w weld am y tro cyntaf yn ôl yn y 700au.

Mae gwahanol fathau o straeon am y gwneuthurwr direidi hwn wedi'u trosglwyddo o un genhedlaeth i'r llall.

Cyn belled ag y mae’r enw’n mynd, mae rhai pobl yn tybio bod y gair ‘leprechaun’ yn tarddu o’r gair Gwyddeleg ‘luchorpan’. Mae'r gair hwn yn golygu person â chorff bach.

Mae eraill yn credu bod y gair yn tarddu o Wyddeleg arallgair sy'n cynrychioli crydd.

Yn ôl y chwedl, mae leprechauns yn gryddion rhagorol ac maen nhw'n gwneud esgidiau i'r tylwyth teg. Maent yn eithaf anodd dod o hyd iddynt oherwydd nad ydynt yn greaduriaid cymdeithasol. Maent yn tueddu i fyw mewn ardaloedd anghysbell ac o dan y ddaear.

Pryd bynnag y byddwch yn clywed swn tapio gwan o gwmpas cefn gwlad, efallai bod leprechaun yn gwneud esgid.

Yr Gwyddel bach mewn gwisg werdd wedi ennill poblogrwydd a chyhoeddusrwydd ar ôl Darby O'Gill and the Little People , ffilm Wyddelig a ryddhawyd ym 1959.

Leprechauns and pots of gold

Enfys dros Gastell Cahir yn Sir Tipperary

Fel mae'n ymddangos, crydd yn fusnes proffidiol yn y byd tylwyth teg. Credir bod gan bob leprechaun bot o aur y gellir ei ddarganfod ar ddiwedd enfys yn unig. Mae leprechauns yn eithaf cyfoethog.

Maen nhw'n cadw eu harian yn ddiogel.

Mae bodau dynol ar daith dragwyddol i ddod o hyd i'w trysor cudd. Mae rhai chwedlau yn honni bod gan y bobl fach hyn hoffter dwfn o bob math o drysorau y mae bodau dynol wedi'u claddu yn y ddaear.

Mae'r leprechauns yn hawlio'r cyfoeth cudd os ydyn nhw'n dod o hyd iddo rywsut.

Yn ôl yr hen lên gwerin, mae leprechauns yn tueddu i guddio potiau aur mewn man lle mae'r enfys yn dod i ben. Nawr, mae hwnnw'n lle perffaith i'r creaduriaid bach hyn oherwydd mae'n amhosibl ei ddarganfod.

Mae leprechauns yn rhoi tri dymuniad

Er ei bod yn anoddi ddal leprechaun, gall ddianc heb lawer o ymdrech oherwydd bod ganddo rywbeth i fyny ei lawes. Os cewch chi ddigon o lwc – neu “lwc y Gwyddelod” – a rhywsut yn llwyddo i ddal leprechaun, bydd yn bargeinio i gael ei ryddhau.

Y chwedl fwyaf cyffredin yw pan fyddwch chi'n dal leprechaun, mae'n rhoi tri dymuniad i chi. Mewn gwirionedd, dyma beth maen nhw'n masnachu eu rhyddid amdano. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus ynghylch yr hyn yr ydych yn ei ddymuno.

Yn ôl y chwedl, roedd dyn unwaith yn dymuno dod yn frenin ynys drofannol. Ac, daeth ei ddymuniad yn wir ar unwaith. Roedd ar ynys drofannol anghyfannedd ar ei ben ei hun.

Y leprechaun direidus

Cymeriad Gwyddelig / Leprechaun Tostio gyda Pheint o Gwrw

Mae leprechauns yn smart iawn, ond mae'r creaduriaid bach hyn yn dwyllodrus twyllwyr ac ni ellir ymddiried ynddynt. Maent yn dueddol o dwyllo pryd bynnag y bo modd.

Mewn un stori, roedd bachgen ifanc yn gallu cael gafael ar leprechaun. Gwrthododd y bachgen adael i'r leprechaun fynd heb ddatgelu lle'r oedd y trysor wedi'i guddio.

Canfod unrhyw ffordd arall allan, mae'r leprechaun yn dewis cydymffurfio â'r bachgen.

Cyfarwyddodd y bachgen i fynd yn ddwfn iawn i'r coed. Ar ôl iddyn nhw fynd i mewn i'r goedwig, pwyntiodd goeden at y bachgen a dweud bod y trysor wedi'i gladdu'n ddwfn o dan y ddaear.

Wrth ddarganfod yr union le, sylweddolodd y bachgen fod angen rhaw arno i gloddio'r ddaear.

Fodd bynnag, roedd y bachgen yn ofni ar ôl dychwelyd gyday rhaw, efallai y byddai'n anghofio'r union fan lle claddwyd y trysor. Daeth gyda'r syniad o glymu rhuban coch o amgylch y goeden er mwyn iddo allu adnabod y fan a'r lle.

Hefyd, gwnaeth addewid i'r direidiwr na fyddai'n tynnu'r rhuban.

Rhuthrodd y bachgen i ffwrdd i nôl yr offer cloddio. Pan ddychwelodd gyda'r gêr, nid oedd y leprechaun yno mwyach. Ac, roedd pob coeden yn y goedwig gyfan wedi'i chlymu â rhuban coch.

Defnyddir leprechauns mewn casinos ar-lein

Mae leprechauns hefyd yn cael eu defnyddio'n aml mewn gemau casino ar-lein, fel symbol o lwc, llawer slotiau ar-lein yn cael eu thema o amgylch leprechauns, fel y Slot Leprechaun Lwcus.

Gêm arall o'r fath yw Amgylch y Leprechaun. Wedi'i datblygu gan Revan Games, mae'r gêm bos syml hon yn cynnwys leprechaun direidus sy'n ceisio gwneud i ffwrdd â phot o aur.

Eich her yw ei gadw'n iawn lle mae drwy rwystro ei lwybr â cherrig wedi'u gosod yn strategol a clogfeini.

Mae'r gêm ar gael ar amrywiaeth o safleoedd gêm rhad ac am ddim, neu gallwch ei chwarae'n uniongyrchol o wefan Revan.

Ffefryn ychwanegol ymhlith chwaraewyr ar-lein yw Leprechaun Goes Wild sydd i'w gael yn y casinos ar-lein Gwyddelig gorau.

Ble allwch chi ddod o hyd i Leprechauns?

Wel, dyna gwestiwn dyrys. Fodd bynnag, mae rhai lleoedd sydd wedi'u neilltuo'n arbennig i leprechauns.

Gweld hefyd: Ystyr FLAG IRISH a’r stori rymus y tu ôl iddi

Ceudwll Leprechaun

Yn Carlingford, Iwerddon, ymwelwyryn cael cerdded drwy'r ceudyllau tanddaearol. Fe welwch dywysydd taith yn esbonio hanes y creaduriaid bach hyn ac yn adrodd sut mae leprechauns yn teithio trwy'r twneli hyn.

Amgueddfa Leprechaun Genedlaethol Iwerddon

Wedi'i lleoli yn Nulyn, Iwerddon, mae gan yr amgueddfa hon wybodaeth yn amrywio o weld leprechaun am y tro cyntaf yn yr 8fed ganrif i olwg y dyddiau diwethaf.

Gweld hefyd: 32 o enwau olaf: enwau olaf mwyaf POBLOGAIDD ar gyfer POB SIR IwerddonPeter Rogers
Peter Rogers
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn frwd dros antur sydd wedi datblygu cariad dwfn at archwilio'r byd a rhannu ei brofiadau. Wedi'i eni a'i fagu mewn tref fechan yn Iwerddon, mae Jeremy bob amser wedi cael ei ddenu at harddwch a swyn ei famwlad. Wedi’i ysbrydoli gan ei angerdd am deithio, penderfynodd greu blog o’r enw Travel Guide to Ireland, Tips and Tricks i roi mewnwelediadau ac argymhellion gwerthfawr i’w gyd-deithwyr ar gyfer eu hanturiaethau Gwyddelig.Ar ôl archwilio pob twll a chornel o Iwerddon yn helaeth, mae gwybodaeth Jeremy o dirweddau syfrdanol y wlad, ei hanes cyfoethog, a’i diwylliant bywiog heb ei hail. O strydoedd prysur Dulyn i harddwch tangnefeddus Clogwyni Moher, mae blog Jeremy yn cynnig adroddiadau manwl am ei brofiadau personol, ynghyd ag awgrymiadau a thriciau ymarferol i wneud y gorau o bob ymweliad.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr, yn llawn gwybodaeth, ac yn frith o'i hiwmor nodedig. Mae ei gariad at adrodd straeon yn disgleirio trwy bob blogbost, gan ddal sylw darllenwyr a’u hudo i gychwyn ar eu dihangfeydd Gwyddelig eu hunain. Boed yn gyngor ar y tafarndai gorau ar gyfer peint dilys o Guinness neu gyrchfannau oddi ar y llwybr sy'n arddangos gemau cudd Iwerddon, mae blog Jeremy yn adnodd i unrhyw un sy'n cynllunio taith i'r Emerald Isle.Pan nad yw'n ysgrifennu am ei deithiau, gellir dod o hyd i Jeremytrwy drochi ei hun yn niwylliant Gwyddelig, chwilio am anturiaethau newydd, a mwynhau ei hoff ddifyrrwch - archwilio cefn gwlad Iwerddon gyda'i gamera yn ei law. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymgorffori ysbryd antur a’r gred nad yw teithio yn ymwneud â darganfod lleoedd newydd yn unig, ond am y profiadau a’r atgofion anhygoel sy’n aros gyda ni am oes.Dilynwch Jeremy ar ei daith trwy wlad hudolus Iwerddon a gadewch i’w arbenigedd eich ysbrydoli i ddarganfod hud y gyrchfan unigryw hon. Gyda’i gyfoeth o wybodaeth a brwdfrydedd heintus, Jeremy Cruz yw eich cydymaith dibynadwy ar gyfer profiad teithio bythgofiadwy yn Iwerddon.